Team Loetjoe

Op kinderopvang Loetjoe aan de rand van het centrum van Groningen werken wij met vaste gezichten op vaste groepen. Medewerkers werken zoveel mogelijk hele dagen om de rust op de groep te kunnen creëren. Iedere pedagogisch medewerker heeft haar eigen stijl van werken op de groep, ook kunnen de talenten van de pedagogisch medewerkers uiteen liggen. Sommige pedagogisch medewerkers kunnen van de sfeer in de groep echt een feest maken terwijl een andere pedagogisch medewerker weer uitblinkt op het creatieve vlak. In de praktische uitvoering van het pedagogische beleidsplan heeft elke leidster een duidelijke inbreng.Het team wordt aangestuurd door Miranda Monsanto-Nieman.

Het team bestaat uit Diana (locatiemanager), Agatha, Naïma, Jolanda, Carolina en Nancy.

We vinden het belangrijk dat er een prettige sfeer op de groep heerst en met een open houding elkaar te kunnen aanvullen in onze gezamenlijke zorg voor de kinderen.

Uiteraard spreekt het voor zich dat alle pedagogisch medewerkers op kinderdagverblijf Loetjoe beschikken over een kindgerichte opleiding op minimaal Mbo-niveau. Wij vinden het belangrijk dat alle medewerkers op de hoogte zijn en blijven van nieuwste ontwikkelingen in de kinderopvang. Middels deskundigheidsbevordering kunnen medewerkers hun kennis vergroten om zo het pedagogisch handelen en het aanbod op verschillende gebieden nog beter te kunnen afstemmen op de behoeftes van de kinderen. We stellen daarom jaarlijks in samenspraak met de medewerkers en oudercommissie een scholingsaanbod samen.

Elke groep heeft zijn vaste pedagogisch medewerk(st)ers. Uw kind voelt zich daardoor sneller vertrouwd en veilig. Tevens heeft uw kind een eigen mentor die de ontwikkelingen bijhoudt. Zij schrijft jaarlijks een observatieverslag en bespreekt dit met u.

Veel medewerkers van kinderopvang Loetjoe zijn opgeleid tot BHV ér en in het bezig van een geldig EHBO diploma.

Tevens is er een groepsassistent in dienst die de groepen en de pedagogisch medewerkers ondersteunt. En  zorgt voor het eten en drinken en is mede verantwoordelijk voor de hygiëne binnen ons kinderdagverblijf.

Kinderdagverblijf Loetjoe wil graag een bijdrage leveren aan de scholing en opleiding van jongeren die kiezen voor de kinderopvang. Jaarlijks bieden wij daarom een aantal stageplaatsen zodat pedagogisch medewerkers in opleiding kennis en praktijkervaring kunnen opdoen. Stagiaires blijven minimaal een halfjaar en maximaal 1 jaar. Tevens werken wij met stagiaires van de opleidingen Helpende Welzijn .

De stagiaires zijn altijd boventallig en dragen geen eindverantwoordelijkheid voor de kinderen. Een aantal van onze medewerkers hebben een opleiding gevolgd bij Calibris om vakkundig een stagiaire te kunnen begeleiden

Om zoveel mogelijk de continuïteit op de groep te bewaren werken wij zoveel mogelijk met vaste invalkrachten.